CATii 開始採用分級會員制囉!申請帳號即為基本會員,可免費享有基本服務;升級 VIP 會員可享有更專業更便利之服務,登入帳號後請至 [帳號明細] 升級會員資格。
系統資訊開新檔案開啟舊檔儲存檔案執行程式
 

Email
密碼

渠道分析條件
渠道形式
渠道寬度W=(m)
水深y=(m)
曼寧粗糙係數n=
渠底坡降S=